Fach­be­ra­ter und co.

Trenner

Fach­be­ra­ter

Fol­gende Fach­be­ra­ter sind in der Fach­gruppe des Kreis­ver­ban­des tätig:

 

Lei­ter der Fachgruppe

 

Jana Bindal

KGV “Fin­ken­weg” e.V. & Kreisverband

Tho­mas Köhler

KGV „Kanal­drei­eck“ e.V.

Die­ter Haberkorn

KGV „Gar­ten­freunde West“ e.V.

Regina Hinz

KGV „An der Zie­ge­lei 1933“ e.V.

Antje Hopf

KGV „Flug­ha­fen­straße“ e.V.

Ber­nard Schumann

Heike Vogt

KGV „Wie­sen­grund“ e.V. Taucha

Janus Peu­ser

Kreis­ver­band

W.- Diet­rich Enderling

KGV „Mil­titz am See“ e.V.

Manuela Bart­hel

KGV „Son­nen­stein“ e.V.

Olaf Pöschel

Trenner

Sach­kun­de­nach­weis

im Pflan­zen­schutz für Bera­ter und Anwender

 

Aus der Fachgruppe:

KGV „Gar­ten­freunde West“ e.V. Rückmarsdorf

Regina Hinz

KGV „An der Zie­ge­lei 1933“ e.V. Stahmeln

Antje Hopf

Kreis­ver­band Leipzig

W.-Dietrich Enderling

KGV „Flug­ha­fen­straße“ e.V. Schkeuditz

Bern­hard Schuhmann

Heike Vogt

KGV „Am Kanal­drei­eck“ e.V. Rückmarsdorf

Die­ter Haberkorn

KGV „Mil­titz am See“ e.V. Miltitz

Manuela Bart­hel

KGV „Son­nen­stein“ e.V. Taucha

Olaf Pöschel

KGV „Wie­sen­grund“ e.V. Taucha

Janus Peu­ser

 

Trenner

Fol­gende Fach­be­ra­ter unse­res Ver­ban­des sind 

Pflan­zen­dok­tor:

KGV “Am Kanal­drei­eck” e.V. Rückmarsdorf

Die­ter Haberkorn

Kreis­ver­band Leipzig

W.-Dietrich Enderling

Trenner